Uittreksel uit de statuten
Artikel 1:
De Club draagt de naam Eerste Nederlandse Papillon Fokkersclub, verder te noemen E.N.P.C. Zij is opgericht 1 maart 1922.
Artikel 2:
De E.N.P.C. is aangesloten bij de officiele landelijke bond; de K.L.N. en onderwerpt zich aan de statuten en huishoudelijk regelement van deze bond.
Artikel 3:
De doelstellingen van de E.N.P.C. zijn: Het fokken van Papillons overeenkomstig de eisen van de standaard van de K.L.N. ;alle papillonfokkers te verenigen in de E.N.P.C. Zij tracht dit doel te bereiken door:
a. Het onderbrengen van haar clubtentoonstelling bij de Bondstentoonstelling van de K.L.N.
b.Het uitloven van ereprijzen voor de leden van de E.N.P.C. op tentoonstellingen.
c.Het organiseren of laten organiseren van een fokkersdag.
d.Het verstrekken van inlichtingen over de fok van papillons in de ruimste zin van het woord.
Artikel 4:De E.N.P.C. bestaat uit leden en eventuele ereleden en donateurs.